Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2016

maliwa
21:52

Staying positive doesn’t necessarily mean being happy all the time. It just means that even when you’re feeling low, you know that it will end, and that there are better days on the other side.


— unknown, ale jakie super
Reposted fromzabka zabka viamalinowowa malinowowa
21:52
4468 34c8 500
Reposted fromandroxei androxei viaviva-salvadore viva-salvadore
maliwa
21:51
Reposted frombluuu bluuu viamalinowowa malinowowa
maliwa
21:50
Wybacza się niemal wszystko, tylko nie samemu sobie.
— Elizabeth Kostova
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasurrealistyczna surrealistyczna
maliwa
21:50
6650 5075 500
Reposted fromnyaako nyaako viablackandwhite blackandwhite
maliwa
21:49
Reposted fromkazikova kazikova viaflyleaf flyleaf
maliwa
21:48
7812 6142 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaNocturia Nocturia
maliwa
21:47
4052 59ec
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaNocturia Nocturia
maliwa
21:36
Jeśli choć raz wzbiłeś się w powietrze, to już zawsze będziesz kroczył po ziemi z oczami skierowanymi w niebo, z myślami krążącymi
w górze i pragnieniem powrotu w przestworza
— Leonardo da Vinci
maliwa
21:35
4912 5864
Reposted fromrmjc rmjc viasurrealistyczna surrealistyczna
maliwa
21:35
maliwa
21:35
5079 ec56 500
Reposted fromrol rol viapapieroski papieroski
21:34
0317 3c61
Reposted fromPitch Pitch viaIamthedramaqueen Iamthedramaqueen
maliwa
21:34
maliwa
21:34
maliwa
21:33
0210 6f16 500
Reposted fromrol rol viaczekoladowysen czekoladowysen
maliwa
21:25
A czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę – jak małe dziecko. A przecież, kiedy mam mówić, zmieniam wszystko w żart i nic nie mówię. Słów mi brakuje – tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się myśli naprawdę.
— Rafał Wojaczek
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y viaczekoladowysen czekoladowysen
maliwa
21:24
9742 69e3 500
maliwa
21:24
8451 13b0 500
maliwa
21:17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl