Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2016

maliwa
16:55
Reposted fromoctober84 october84 viatwice twice
maliwa
16:55
9854 5ea2
Reposted fromcalifornia-love california-love viaOnly2you Only2you
maliwa
16:55
maliwa
16:54
Reposted fromheima heima viapsychoviolet psychoviolet
maliwa
16:54
maliwa
16:52
1557 7095
Reposted fromkatsiu katsiu viaviva-salvadore viva-salvadore
16:52
maliwa
16:51
3229 e071
Reposted fromliczbapi liczbapi viaviva-salvadore viva-salvadore
16:18
2477 07e7 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viatwice twice
maliwa
16:18
8432 6a44
how to disappear completly.
Reposted fromrol rol viatwice twice

October 18 2016

maliwa
18:05
maliwa
18:05
maliwa
18:05
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamrzonka mrzonka
maliwa
18:05
5336 7589 500
?
Reposted fromsecretoflife secretoflife viamrzonka mrzonka
maliwa
18:05
maliwa
18:04

Nawet bez naszego udziału wszystko ułoży się tak, jak ma się ułożyć, i choćby człowiek nie wiem jak się starał, prędzej czy później ktoś zostanie zraniony. Takie jest życie.

— Haruki Murakami
Reposted fromMissMurder MissMurder viamrzonka mrzonka
maliwa
18:04
1943 d2d8 500
maliwa
18:04
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski
Reposted fromrudazolza rudazolza viamrzonka mrzonka
maliwa
18:04
5726 9a2d 500
Reposted frommuviell muviell viamrzonka mrzonka
maliwa
18:04
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl